X
Julkaistu: 24.02.2020

Lujan tilinpäätöstiedote vuodesta 2019 – Luja kasvoi asuntorakentamisen aallonharjalla

Lujatalo-konsernin, johon kuuluvat Lujatalo Oy sekä Lujabetoni Oy tytäryhtiöineen, liikevaihto nousi 705 miljoonaan euroon (599 miljoonaa euroa vuonna 2018). Kasvua tuli 17,8 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 29,2 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 4,1 % (4,5 %). Konsernin omavaraisuusaste oli erinomaisella 51,2 %:n tasolla (44,2 %).

Lujatalo-konsernin lähipiiriyhtiö on sisaryhtiö Fescon Oy. Vaikka Fescon ei kuulu juridiseen konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa (25,9 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentti oli 6,9 %. Liikevoittoa kertyi 2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 7,6 % (5,9 %).

Kaikkien Luja-yhtiöiden eli Lujatalon Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Fescon Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto ennen konsernieliminointia oli 752 miljoonaa euroa (633 miljoonaa euroa) ja yhteenlaskettu liikevoitto oli 31,2 miljoonaa euroa (28,5 miljoonaa euroa). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä nousi 1695:een (1578).

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalon kommentti:
”Vuosi 2019 oli hyvä kaikille Luja-yhtiöille. Lujatalon voimakkaan kasvun ja erinomaisen tuloksen runkona oli vilkas asuntorakentaminen sekä isot kärkihankkeet. Myös toimitilapuolella tuli menestystä, kun Lujatalo voitti merkittäviä koulu- ja sairaalahankkeita. Sairaalarakentamisesta onkin tullut Lujatalon vahva osaamisalue. Lujabetonin vuosi oli kiireinen ja kasvanut liikevaihto sen mukainen. Yhtiö panosti Luja-Superlaatan tuotannon ylösajoon Järvenpäässä sekä avasi uusia tehtaita, mm. Ouluun uuden valmisbetonitehtaan. Kuivatuoteyrityksemme Fescon jatkoi tasaista kasvuaan. Ilmastonmuutos muuttaa yritysten toimintatapoja ja pakottaa ne innovoimaan erilaisia ympäristöä säästäviä ratkaisuja toimintaansa. Meille Luja-yhtiössä tämä tarkoittaa muun muassa entistä energiatehokkaampien ratkaisujen kehittämistä.”

Toimintaympäristö
Rakentamisen markkinatilanne pysyi vuonna 2019 melko vahvana, vaikka kääntyikin hienoiseen laskusuuntaan keväällä. Rakentamisen määrän kehitys painui viime vuonna miinukselle, vaikka aktiviteetti oli vielä alkuvuonna korkealla tasolla.

Uudisasuntotuotanto pysyi vuoden 2019 aikana edelleen korkealla volyymitasolla ja korjausrakentamisen kasvu jatkui edelleen tasaisena. Viime vuonna aloitettiin noin 38 000 asunnon rakennustyöt, mutta asunnoille myönnetyt rakennusluvat olivat jo selvässä laskussa. Vuonna 2020 Rakennusteollisuus RT ennustaa aloitusten putoavan hieman alle 2000-luvun keskimääräisen tason noin 32 000 asuntoon. Suurin pudotus tulee kerrostalorakentamisesta, jossa aloitukset vähenisivät jopa noin viidenneksen ennätysluvuista.

Rakennuskustannusten kokonaisindeksi kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa vuoteen 2018 nähden vain 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat tulivat alas 0,5 prosenttia, työpanosten hinnat nousivat 1,1 prosenttia ja palveluiden hinnat 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ammattimaisen työvoiman saatavuus on yhä alan keskeisin tuotannon kasvua rajoittava tekijä.

Lujatalolla asuntorakentaminen huipussaan
Lujatalon rakentamisen vuosi oli yrityksen historian paras ja liikevaihto kasvoi 22,8 %. Lujatalo rakensi ennätysmäärän uusia asuntoja pääosin pääkaupunkiseudun kasvavaan asuntotarpeeseen sekä muiden kasvukeskusten hyviin sijainteihin. Aktiivisimmin asuntokauppaa tekivät viime vuoden tapaan asuntosijoittajat. Myös toimitilarakentamisen puolella Lujatalon vuosi oli hyvä. Lujatalo voitti useita koulu- ja sairaalahankkeita, joiden rakentamisessa yhtiöllä on vahva osaaminen. Uudet alueyksiköt Turussa ja Jyväskylässä vakiinnuttivat asemiaan ja saivat ensimmäiset hankkeensa.

Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 536,4 miljoonaa euroa (436,7 miljoonaa euroa). Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisen kokonaisliikevaihdosta oli 17 % (20 %).

Lujabetonin ennätyskiireinen vuosi
Huolimatta yleisistä uudisrakentamisen markkinan hiljenemisen merkeistä, paransi Lujabetoni tulostaan edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa elementti- ja valmisbetonitoimituksista pääkaupunkiseudun alueella. Elementtitoimituksien pääpainopiste oli pääkaupunkiseudun asuinkerrostaloelementeissä. Vuoden aikana toimitettiin aiemmin voitettuja ja saatiin uusia suuria valmisbetonikauppoja, mm. Raide-Jokeri, Tampereen Ratikka sekä Lahden ohitustie. Liikevaihtoon vaikutti toisaalta negatiivisesti Lujabetonin elokuussa 2019 toteuttama Oulun pihakivitehtaan myynti. Kaupan yhteydessä myös harkkovalmistus lopetettiin Loimaan ja Vieremän tehtailla. Lujabetonin ulkomaantoiminnoissa tilanne oli yleisarvosanaltaan keskinkertainen.

Lujabetoni Oy:n vuoden 2019 liikevaihto oli 188,1 miljoonaa euroa (169,9 miljoonaa euroa) ja se nousi 10,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Fesconin vauhti ei pysähdy
Fesconin kiireinen vuosi 2019 johti yrityksen ennätysliikevaihtoon. Positiivisen kehityksen kulmakivenä on määrätietoinen, asiakkaan tarpeista lähtevä tuotekehitystyö.

Fescon Oy:n liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa (25,9 miljoonaa euroa) ja se kasvoi edellisvuoteen verrattuna 6,9 %.

Investoinnit
Luja-yhtiöt investoivat vuonna 2019 yhteensä noin 16 miljoonan euron edestä. Investoinneista merkittävin oli Lujabetonin Järvenpään megatehtaan rakentaminen valmiiksi elementtitehtaaksi sekä Lujabetonin Oulun uusi suurikapasiteettinen valmisbetonitehdas. Lisäksi Lujabetoni ja Fescon investoivat yhdessä Hausjärven kunnan alueella erittäin suureen kiviainesten ottoalueeseen. Muut konsernin investoinnit koostuivat mm. tietojärjestelmiin tehtävistä investoinneista.

Tutkimus- ja kehitystyö
Konsernin kehitystyön laajuus oli kokonaisuudessaan 22 henkilötyövuotta. Kehitystyön painopisteitä oli Lujatalossa uuden, ajanjakson 2020-2025 strategian luominen, Lujabetonissa toiminnan laajentumisen tukeminen tuotekehityksellä, Luja-Superlaattaan liittyvä jatkotuotekehitys sekä Suomen ensimmäisen CO2-kompensoidun valmisbetonin markkinoille tuonti. Fesconilla tutkimus- ja kehitystyö painottui tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen.

Henkilöstö
Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä nousi 1695:een (1568).

Lujatalo-konsernissa henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Lujatalossa keskimääräinen työsuhteen pituus on 7,9, Lujabetonilla 9,3 vuotta ja Fesconilla 10,2 vuotta. Naisten osuus Lujatalo-konsernin henkilöstöstä on noin 9,6 %.

Työturvallisuuteen panostettiin kaikissa Luja-yhtiöissä vuonna 2019. Lujatalossa tapaturmataajuus laski edellisestä vuodesta yhtiön historian alimmalle tasolle ja oli 13,3 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti (24,2). Lujabetonilla aloitettiin syksyllä 2019 ”Työturvallisuuden Tahdinmuutos” –toimintamalli, joka johti nopeaan työturvallisuuden positiiviseen kehitykseen.

Ympäristövastuu
Osana Lujan yhteiskuntavastuustrategiaa on vahva vastuu ympäristöstä. Lujatalo-konserni kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001 – ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme.

Konsernin yhtiöissä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidipäästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa hiilijalanjälkeä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja CO2-päästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Lujatalo-konsernin yhtiöissä pysyvällä agendalla.

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät
Suhdanteen oletetaan säilyvän edelleen kohtuullisen hyvänä asuntorakentamisessa vuoden 2020 ajan. Asuntoaloitusten ennakoidaan kuitenkin vähenevän vuodesta 2019, vaikka matala korkotaso pitää yllä sekä asuntosijoittamisen että omistusasumisen houkuttelevuutta. Julkisen rakentamisen määrä vetää toimitilarakentamista ylös, infrarakentamisen ollessa tasaista.

Lujatalossa vuodenvaihteen korkea tulouttamaton tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan vuodelle 2020, vaikka alueelliset erot ovat merkittävät. Asuntoaloituksia tehdään harkiten ja ennakkovarausasteiden riittävyys analysoidaan tarkasti.

Lujatalo pyrkii jatkossa olemaan kaavoituksen erityisosaamisen kautta entistä aktiivisempi kaupunki- ja lähiöalueiden kehittäjä.

Betonimarkkinoilla odotetaan suhdanteen säilyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. Suomen talouskasvun oletetaan vuoden aikana hiljenevän, mikä toisaalta vähentää kustannuspaineita. Globaaleilla markkinoilla hinnoiteltavien raaka-aineiden hintakehityksen oletetaan pysyvän tasaisena vuoden 2020 aikana. Korona-viruksen aiheuttamat tuotantohäiriöt Kiinassa voivat vaikuttaa Suomen betoniteollisuuteen erikoisterästen ja joidenkin teräskomponenttien saatavuushäiriöinä.

Fescon panostaa erityisesti julkisivu- laatoitus- ja tasoitetuotteiden sekä hiekkatuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tuotannossa investoidaan tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:

  • Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
  • Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää, puh. 044 585 2162
  • Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
  • Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413
  • www.luja.fi ja facebook.com/lujayhtiot
Lisää uutisia