X
Julkaistu: 18.03.2016

Lujan tilinpäätöstiedote – Kasvua rakentamassa sekä vuosikertomus-pdf

LUJAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Kasvua rakentamassa

Luja-konsernin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani jälleen edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi 7,0 % ja oli 468,0 miljoonaa euroa (437,5 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto kasvoi 19,2 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli 4,1 % (4,2 %).

Hallituksen puheenjohtajan Hannu Isotalon kommentti: ”Vuosi 2015 oli Luja-yhtiöille menestyksekäs. Saavutimme hyvän tuloksen ja liikevaihtomme kasvoi, vaikka alan yleinen kehitys oli alavireinen. Vaikka rakentamisen määrä on ollut laskussa, muuttuu ympäristö silti jatkuvasti. Tuloksemme on saavutettu vuosien kehitystyöllä. Olemme panostaneet erityisesti asunto- ja korjausrakentamiseen. Myös toimitilahankkeita toteutimme kohtalaisen paljon. Perinteiset arvomme eli Lujat toimintatavat (L=Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään, U=Uudistamme ja kehitämme, J=Johtaminen on osallistuvaa, A=Asiakas on avainasemassa ja T=Tehokkuus ja kannattavuus ovat elinehto) ovat jälleen kerran osoittautuneet kestäviksi ja kantaviksi.”

Toimintaympäristö Rakentamisen toimintaympäristö säilyi edelleen kohtuullisen haastavana koko vuoden 2015 ja vuosi oli rakentamisessa neljättä vuotta peräkkäin heikohko. Kuluttajat olivat edelleen varovaisia ostopäätöksissään, mutta asuntosijoittajat olivat Suomessa aktiivisia. Rakentamisen työllisten määrä pysyi viime vuonna varsin vakaana, vaikka rakentamisen määrä hieman vähentyikin ja painottui Uudellemaalle.

Ruotsissa Tukholman valmisbetonimarkkina virkistyi ennätyksellisen taloussuhdanteen siivittämänä. Pohjois-Ruotsissa elementtimarkkina oli erittäin hyvä. Pietarissa rakentaminen oli vielä alkuvuonna vilkasta, mutta hiipui selvästi loppuvuotta kohden Venäjän haastavan taloustilanteen johdosta.

Konsernirakenne Lujatalo-konserni koostuu emoyhtiö Lujatalo Oy:stä, Lujabetoni-alakonsernista sekä tytäryhtiöistä Luja-Kivi Oy ja Lujakiinteistöt Oy. Lujatalo-konsernin pääliiketoiminta-alueet ovat talonrakentaminen ja betoniteollisuus. Lujabetoni-alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Lujabetoni Oy ja sen tytäryhtiöt Lujabetong AB (Ruotsi), OOO Lujabeton (Venäjä), Reikäbetoni Oy sekä osakkuusyhtiöt MH-Betoni Oy, Skandinaviska Prefab Ab (Ruotsi), Prefabmästarna Sverige Ab (Ruotsi), Scandinavian Cement Oy, LujaBetmix Finland Oy ja Northern Cement Oy. Tilikauden 2015 aikana Northern Cement Oy:llä ei ollut lainkaan liiketoimintaa.

Vuoden vaihteessa 1.1.2015 siirsi OOO Lujabeton kaiken valmisbetoniliiketoimintansa uudelle yhteisyritykselle OOO LujaBetomix:lle ja OOO Lujabeton jäi itse lähinnä omaisuutta hallinnoivaksi yhtiöksi. OOO LujaBetomix on LujaBetmix Finland Oy:n 100-prosenttisesti omistama venäläinen, valmisbetoniliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, jonka omistavat puoliksi Lujabetoni Oy ja Rudus Oy.

Luja-yhtiöihin kuuluu lisäksi lähipiiriyhtiönä Fescon Oy (sisaryhtiö). Vaikka Fescon ei juridisesti kuulu konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti.

Liikevaihto ja tulos vuonna 2015 Lujatalo-konsernin (ei sisällä Fesconia) liikevaihto oli 468,0 miljoonaa euroa (437,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto kasvoi 7,0 % edellisestä vuodesta. Konsernin liikevoitto kasvoi 19,2 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 4,1 % (4,2 %). Konsernin tilikauden voitto oli 13,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 14,8 miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 16,1 % (20,9 %) ja omavaraisuusaste 41,7 % (40,9 %).

Lujatalon tulos ja liikevaihto jälleen ennätystasolla Lujatalo onnistui jälleen uimaan vastavirtaan ja kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan tulostaan ennätystasolle. Tilikauden positiivinen tuloskehitys selittyy pääosin parantuneella projektien ja kustannusten hallinnalla sekä henkilökunnan aktiivisella otteella, joista etenkin esimiestyöskentely kehittyi edellisestä vuodesta.

Lujatalo Oy:n liikevaihto oli 353,4 miljoonaa euroa (315,3 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 81,3 miljoonaa euroa (92,7 miljoonaa euroa) eli 23 % (29 %) koko Lujatalon liikevaihdosta.

Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 288 (407) kappaletta. Kauppojen vähentyminen edelliseen vuoteen selittyy osaltaan vuodelle 2016 siirtyneistä sijoittajakaupoista. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 100 (55) kappaletta, joista merkittävästä osasta on olemassa sijoittajan kanssa myyntioptio. Lisäksi vuonna 2015 valmistui yhteensä 942 urakoitua asuntoa (1324 asuntoa).

Lujatalon vuoden 2015 investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat lähinnä työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista.

Lujabetoni paalutti perustaa kasvulle Lujabetoni liikevaihtotaso säilyi ennallaan vuonna 2015. Tulos oli voitollinen siitäkin huolimatta, että betonimarkkinat olivat alavireiset lähes koko vuoden ja vasta loppuvuonna näkyi alalla pientä nousua. Lujabetonin elementtitoimitukset pääkaupunkisedun asuntorakentamiseen kasvoivat ja sen lisäksi muita merkittäviä kauppoja olivat esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan paalutoimitukset.

Lujabetonin liikevaihto oli 121,6 miljoonaa euroa (135,3 miljoonaa euroa) ja se pieneni 10,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon pienentyminen selittyy sillä, että Venäjän liiketoimintaa ei enää lasketa mukaan Lujabetonin liikevaihtoon.

Kokonaisuudessaan Lujabetonin tilikauden tulos oli tyydyttävä. Ruotsin yksiköistä Lujabetong AB:n tulos oli erinomainen, samoin kuten Prefabmästarna Sverige AB:n. Suomen yksiköiden tulos jäi tyydyttävälle tasolle. OOO LujaBetomixin tulos oli alkuvuodesta hyvä, mutta painui kuitenkin tappiolliseksi loppuvuodesta osittain Venäjän talouden heikkenemisen vuoksi.

Lujabetoni investoi yhteensä 1,3 miljoonan euron edestä ja investoinnit kohdistuivat lähinnä korvaus-investointeihin. Merkittävimpiä investointeja olivat Joensuun tehtaan lämmitysjärjestelmän uusiminen, teräskuituannostelijan hankinta Nokian valmisbetonitehtaalle sekä uusien betonipumppu- ja kuljetusautojen hankinta Tukholman valmisbetonitoimintaan.

Fesconilla kasvua kaikilla rintamilla Fescon Oy laajensi liiketoimintaansa yritysoston myötä ja teki hyvän tuloksen etenkin erikoisbetoni- ja julkisivutuotteiden myynnin kasvun sekä tuotekehityksen ansiosta.

Fesconin liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,5 % ja myytyjen tuotetonnien määrä kasvoi 11,1 %. Myynti kasvoi kaikissa päätuoteryhmissä. Viennin osuus oli noin kolme prosenttia liikevaihdosta.

Tilikaudella investoitiin yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven ja Haukiputaan tehtaiden korvausinvestoinnit sekä Hausjärven tehtaan laboratoriolaajennus ja yrityksen ERP-järjestelmän päivitys. Lisäksi yritys osti vuonna 2015 Hiekkapojat Oy:n koko osakekannan. Hiekkapojat Oy jatkaa toimintaansa Fescon Oy:n tytäryhtiönä, ja se fuusioidaan Fescon Oy:öön vuonna 2016. Vuonna 2015 päättyneellä tilikaudella Hiekkapojat Oy:n liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa.

Kehitystyö Lujatalon kehitystoiminta painottui erityisesti erilaisten työntekoa helpottavien mobiilityökalujen kehittämiseen sekä mallinnukseen liittyvien tietojärjestelmien ja prosessien kehitystyöhön. Vuoden aikana panostettiin merkittävästi myös muiden tietojärjestelmien uudistustyöhön. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 5,0 henkilötyövuotta, mikä on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Lujabetonin kehityksen painopisteitä olivat vuonna 2015 operatiivisten toimintojen kehityksessä ja toiminnanohjausjärjestelmän muutoksesta johtuvien laajojen tietojärjestelmämuutosten ja kehityshankkeiden läpiviemisessä sekä käyttöönotossa. Kehitystoiminnan laajuus pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli noin 6,0 henkilötyövuotta.

Fesconin tuotekehityksen pääkohteita olivattasoitteet, julkisivutuotteet, erikoisbetonit sekä teollisuuden hiekkatuotteet. Kehitystyön laajuus pysyi ennallaan ja vastasi 5,0 henkilötyövuotta.

Kokonaisuudessaan Luja-yhtiöiden kehitystoiminnan laajuus oli 16,0 henkilötyövuotta ja se pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta panostukset tietojärjestelmien kehittämiseen olivat edellistä vuotta suuremmat.

Henkilöstö Henkilöstö on ollut sangen pysyvää Luja-yhtiöissä. Keskimääräinen työsuhteen pituus on 10,5 vuotta. Naisten osuus Luja-yhtiöiden henkilöstöstä on 9,1 %. Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 1379 ja se laski hiukan viime vuotisesta (1437). Lujabetonin henkilöstömäärä laski jo kolmatta vuotta peräkkäin ja oli 576 henkilöä (626). Lasku selittyy Venäjän raportointitavan muutoksella. Myös Lujatalon henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta hieman ja oli 747 henkilöä (756). Lujatalo sopeutti toimintaansa markkinatilanteen muutoksiin ja sulautti yt-neuvottelujen kautta Hämeen alueyksikkönsä Pirkanmaan alueyksikköön. Fesconin henkilöstömäärä oli 56 (55).

Työturvallisuuteen panostaminen jatkui kaikissa Luja-yhtiössä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäämisellä ja Lujatalossa tehtiinkin työturvallisuushavaintoja ennätysmäärä eli 1454 kpl (807 kpl). Lujatalossa tapaturmataajuus laski selvästi edellisestä vuodesta ja oli 13,9 tapaturmaa miljoona työtuntia kohti (23). Myös Lujabetonin ja Fesconin työturvallisuuden tunnusluvut paranivat vuonna 2015. Fesconin tapaturmataajuus oli 13,0, eikä yrityksen tehtailla ole sattunut yhtään työtapaturmaa kahteen vuoteen.

Laajempi kertomus Lujan yritysvastuusta on tuoreessa vuosikertomuksessa, joka on ladattavissa sivuiltamme www.luja.fi

Luja-yhtiöiden tulevaisuuden näkymät Suomessa rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan hieman vuonna 2016. Asuntotuotanto pysynee vakaana, vaikka asuntojen kysyntä painottuu yhä kasvukeskusten pieniin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin. Asuntojen kuluttajakauppaa hidastaa talouden yleinen epävarmuus ja vanhojen asuntojen pidentyneet myyntiajat. Toimitilarakentaminen säilynee ennallaan ja korjausrakentaminen on edelleen vilkasta.

Lujatalo Oy Talonrakentamisessa Lujatalon tulouttamaton tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan vuodelle 2016, vaikka tilauskannan alueelliset erot ovat merkittävät. Urakkakilpailun ennakoidaan pysyvän edelleen hyvin kireänä ja katetason ennakoidaan säilyvän alhaisena. Lujatalo pyrkii siirtämään tuotantoaan strategian mukaisesti entistä enemmän sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin. Asuntoaloituksia tehdään harkiten ja ennakkovarausasteiden riittävyys analysoidaan entistä tarkemmin.

Lujabetoni Oy Lujabetoni odottaa kireän kilpailun jatkuvan vuonna 2016 eikä ala tule oleellisesti kasvamaan. Lujabetonin tilauskanta Suomessa oli vuoden vaihteessa kuitenkin kohtuullisen hyvä, mikä antaa kohtalaisen alun vuodelle. Ruotsissa tavoitellaan edelleen kasvua elementti- ja valmisbetonitoiminnassa. Pietarissa seurataan taloustilannetta ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa.

Fescon Oy Asuntotuotannon hyvä taso tukee Fesconin kasvua myös vuonna 2016. Fescon panostaa kuivatuotteissa erityisesti julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden sekä tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tämän lisäksi uutta kasvua haetaan hiekkatuotteiden jalostamisesta teollisuuden tarpeisiin. Tuotannossa investoidaan tuotannon tehokkuuden ja logistiikan kehittämiseen.

Lataa vuosikertomus 2015 – Kasvua rakentamassa (pdf)

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
Lujatalon toimitusjohtaja Arto Pohjonen, puh. 044 585 2900
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia