X
Julkaistu: 20.03.2015

Lujan tilinpäätöstiedote 2014 – Yhteishenki toi tulosta

Luja-konsernin liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta, vaikka rakentaminen yleisesti supistui 3 % vuonna 2014. Konsernin liikevoitto kasvoi 18,4 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa) eli 4,2 % (3,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto oli 437,5 miljoonaa euroa (456,1 miljoonaa euroa) ja se pieneni 4,1 % toimintaympäristön myötä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Rakentamisen toimintaympäristö Suomessa jatkui erittäin haastavana koko vuoden 2014. Erityisesti vuoden 2014 loppupuolen kehitys oli ennakoitua heikompaa. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto oli vuonna 2014 hyvin pitkälle sijoittajakysynnän varassa. Rakennusalan työttömyys kasvoi ja työllisyys heikkeni. Talonrakentamisen osa-alueista vain kerrostalorakentaminen pysyi kohtuullisena.

Tukholmassa valmisbetonimarkkinat pysyivät edellisen vuoden tasolla ja Pohjois-Ruotsissa elementtimarkkinat olivat lähes normaalit. Pietarissa rakentaminen ja asuntojen kysyntä oli edelleen hyvin vilkasta ja betonimarkkinassa tehtiinkin lähes edellisen vuoden veroinen ennätysvolyymi.

KONSERNIRAKENNE
Lujatalo-konserni koostuu emoyhtiö Lujatalo Oy:stä, Lujabetoni-alakonsernista sekä tytäryhtiöistä Luja-Kivi Oy ja Lujakiinteistöt Oy. Lujatalo-konsernin pääliiketoiminta-alueet ovat talonrakentaminen ja betoniteollisuus.

Lujabetoni-alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Lujabetoni Oy ja sen tytäryhtiöt Lujabetong AB (Ruotsi), OOO Lujabeton (Venäjä), Reikäbetoni Oy sekä osakkuusyhtiöt MH-Betoni Oy, Skandinaviska Prefab Ab (Ruotsi), Prefabmästarna Sverige Ab (Ruotsi), Scandinavian Cement Oy, LujaBetmix Finland Oy ja Northern Cement Oy. Tilikauden 2014 aikana Northern Cement Oy:llä ei ollut lainkaan liiketoimintaa.

Vuoden vaihteessa 1.1.2015 on OOO Lujabeton siirtänyt kaiken valmisbetoni­­­liiketoimintansa uudelle yhteisyritykselle OOO LujaBetomix:lle ja OOO Lujabeton jäi itse omaisuutta hallinnoivaksi yhtiöksi. OOO LujaBetomix on LujaBetmix Finland Oy:n 100 %:sti omistama venäläinen valmisbetoni-liiketoimintaan harjoittava tytäryhtiö, jonka omistavat puoliksi Lujabetoni Oy ja Rudus Oy. Yhteisyritys on saanut kaikki tarvittavat kilpailuviranomaisten luvat yhdistymiseen ja OOO LujaBetomixin toiminta on jo Pietarissa käynnistynyt.

Lujatalo myi vuonna 2013 osuutensa tytäryhtiöstään Salpausselän Rakentajat Oy:stä, joten vuoden 2014 osalta Talonrakentamisen liikevaihto sisältää vain Lujatalo Oy:n ja Lujakiinteistöt Oy:n luvut.

Luja-yhtiöihin kuuluu lisäksi lähipiiriyhtiönä Fescon Oy (sisaryhtiö). Vaikka Fescon ei juridisesti kuulu konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUONNA 2014

Lujatalo-konsernin (ei sisällä Fesconia) liikevaihto oli 437,5 miljoonaa euroa (456,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto pieneni 4,1 % edellisestä vuodesta. Konsernin liikevoitto kasvoi 18,4 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa) ja liikevoittotaso oli 4,2 % (3,6 %) liikevaihdosta. Konsernin tilikauden voitto oli 14,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 10,7 miljoonaa euroa.Konsernin oman pääoman tuotto oli 20,9 % (17,1 %) ja omavaraisuus­aste 40,9 % (43,6 %).

Lujatalon tulos yhtiön historian parhaimmistoa Lujatalon vuosi 2014 oli jälleen menestyksekäs usealla rintamalla. Hankalasta ja jopa laskevasta markkinatilanteesta huolimatta Lujatalo teki historiansa parhaimpiin kuuluvan tuloksen. Tilikauden positiivinen tuloskehitys selittyy pääosin parantuneella projektien hallinnalla ja asuntomyynti-volyymin kasvulla.

Lujatalon liikevaihto oli 315,3 miljoonaa euroa (316,5 miljoonaa euroa) ja se pieneni 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 92,7 miljoonaa euroa (126,2 miljoonaa euroa) eli 29 % (40 %) koko Lujatalon liikevaihdosta.

Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 407 (363) kappaletta. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 55 (57) kappaletta. Asuntomyynnin merkittävä kasvu johtui pääosin yhteistyöstä erilaisten sijoittajien ja asuntorahastojen kanssa. Vuonna 2014 urakoitiin yhteensä 567 asuntoa.

Lujatalon vuoden 2014 investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista.

Lujabetonilla suhdanteista huolimatta voittoisa vuosi Lujabetoni teki vuonna 2014 voitollisen tuloksen vastoin yleistä talouden suhdannetta. Lujabetonin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa (129,4 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos oli suhdanne huomioiden tyydyttävä. Ruotsin yksiköiden tulos oli kohtuullisen hyvä ja Suomen tulos oli tyydyttävä. OOO Lujabeton operatiivinen tulos oli lievästi positiivinen, mutta ruplan heikentymisestä aiheutuneet emoyhtiölainojen valuuttakurssierot veivät tilikauden tuloksen lievästi tappiolle.

Lujabetoni investoi vuonna 2014 uusiin tehtaisiin sekä tehtiin korvausinvestointeja. Kärsämäeltä vuonna 2014 hankittu tehdas muutettiin elementtitehtaaksi ja Nokialle valmistui Lujabetonin suurin valmisbetonitehdas. Investointipäätöksiä tehtiin hieman edellistä vuotta vähemmän. Kokonaisinvestoinnit olivat 5,3 miljoonaa euroa.

Matala suhdanne näkyi Fesconin tuloksessa Hiljainen rakentamisen vuosi vaikutti Fesconin tulokseen ja se heikkeni viime vuotisesta hiukan. Etenkin Fesconille tärkeän asuntorakentamisen sektorin hiljeneminen vaikutti Fesconin myyntiin. Saneerausrakentaminen kasvoi edelleen vuonna 2014, mutta sen kasvu ei riittänyt paikkaamaan uudisrakentamisen aiheuttamaa myynnin vähenemistä. Fesconin liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa (16,9 miljoonaa euroa).

Fesconin vuoden 2014 investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven ja Haukiputaan tehtaiden korvausinvestoinnit sekä uuden hiekka-alueen hankinta.

HENKILÖSTÖ

Lujatalo-konsernissa henkilöstö on ollut varsin pysyvää. Keskimääräinen työssäoloaika (työntekijät ja toimihenkilöt) on noin 10,5 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä on noin 8 %. Koko konsernin henkilöstömäärä oli 1437 ja se laski vain hieman viime vuotisesta (1448). Lujabetonin henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli keskimäärin 626 (639). Lujatalon henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli noin 756 (756). Fesconin henkilöstömäärä kasvoi hiukan edellisvuodesta ja oli 55 (53).

Tavoitteena turvallinen työpaikka Työturvallisuuteen panostaminen jatkui kaikissa Luja-yhtiössä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäämisellä. Riskiarviointeja ja turvallisuushavaintoja tehtiin yrityksissä edellistä vuotta selkeästi enemmän. Lujabetonissa käynnistettiin tehostettu tapaturmien vähentämiseen tarkoitettu koulutus- ja viestintäkampanja ja Fescon osallistui betoniteollisuuden järjestämään työturvallisuuskilpailuun. Lujatalossa astui 1.7.2014 voimaan Lujatalon henkilöille kypärien leukahihnan käyttövelvoite.

Työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi Työhyvinvointia edistettiin Lujatalo-konsernissa edellisten vuosien tapaan. Tyhy-toimintaa harjoitettiin laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta. Konsernissa jatkettiin varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi sekä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Laajempi kertomus Lujan yritysvastuusta on tuoreessa vuosikertomuksessa, joka on ladattavissa sivuiltamme www.luja.fi.

LUJA-YHTIÖIDEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Lujatalo Oy Lujatalon tilauskanta antaa kohtuullisen lähtökohdan vuodelle 2015, vaikka tilauskannan alueelliset erot ovat merkittävät. Urakkakilpailun ennakoidaan pysyvän edelleen hyvin kireänä ja katetason ennakoidaan säilyvän alhaisena. Lujatalo pyrkii siirtämään tuotantoaan strategian mukaisesti entistä enemmän sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin. Asuntoaloituksia tehdään harkiten ja ennakkovarausasteiden riittävyys analysoidaan entistä tarkemmin.

Lujabetoni Oy Lujabetoni tavoittelee volyymien pitämistä vuoden 2014 tasolla, mutta suhdanteen pysyessä matalana varautuu myös hienoiseen liikevaihdon laskuun. Vuoden 2015 betonimarkkinasta odotetaan kokonaisuutena erittäin tiukasti kilpailtua. Ruotsissa tavoitellaan kasvua elementtitoiminnassa. Pietarissa seurataan taloustilannetta ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa.

Fescon Oy Rakentamisen kokonaismäärän ennustetaan vähenevän edelleen vuonna 2015 ja asunto-rakentamisen pysyvän ennallaan. Kuivatuotemarkkinoiden ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla, sillä korjausrakentaminen kasvaa edelleen ja se tukee kuivatuotteiden käytön lisääntymistä. Myös Fesconin markkinoille tuomat uudet tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa ja yhtiön tavoitteena onkin kasvaa julkisivu-, laatoitus- ja tasoitetuotteiden tuotesektorilla.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo, puh. 044 585 2600
Lujatalon toimitusjohtaja Arto Pohjonen, puh. 044 585 2900
Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 585 2305
Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Lisää uutisia