X
Julkaistu: 21.03.2014

Lujan tilinpäätöstiedote 2013

Lujalle hyvä tulos alavireisillä markkinoilla

Luja paransi tulostaa ja kasvatti liikevoittoaan jo toisena perättäisenä vuotena. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa) eli 3,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto kasvoi 5,1 % edellisestä vuodesta ja oli
456,1 miljoonaa euroa (433,9 miljoonaa euroa).

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuonna 2013 jatkui rakentamisen alavire kaikilla rakentamisen osa-alueilla Suomessa. Uudisrakentaminen jatkoi laskuaan jo toista perättäistä vuotta ja yksityiset investoinnit vähenivät selvästi, mikä näkyi etenkin kaupan ja teollisuuden rakentamisessa. Myös alan työttömyys kasvoi ja työllisyys heikkeni entisestään. Ruotsissa asuntorakentamisen määrä oli edelleen hyvin vähäinen. Tästä poiketen Tukholmassa valmisbetonimarkkina pysyi kohtuullisella tasolla. Pietarissa rakentaminen jatkui hyvin vilkkaana.

KONSERNIRAKENNE

Lujatalo-konserni koostuu emoyhtiö Lujatalo Oy:stä, Lujabetoni-alakonsernista sekä tytäryhtiöistä Luja-Kivi Oy ja Lujakiinteistöt Oy. Lujakiinteistöt Oy perustettiin 20.12.2013 jatkamaan Lujatalo Oy:n aikaisemmin itse harjoittamaa betoniteollisuuskiinteistötoimintaa. Lujatalo Oy myi 23.8.2013 osuutensa tytäryhtiöstään Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:stä.

Lujabetoni-alakonserniin kuuluvat emoyhtiönä Lujabetoni Oy ja sen tytäryhtiöt Lujabetong AB (Ruotsi), OOO Lujabeton (Venäjä), Reikäbetoni Oy sekä osakkuusyhtiöt MH-Betoni Oy, Scandinavian Cement Oy, Northern Cement Oy, Skandinaviska Prefab Ab (Ruotsi) sekä Prefabmästarna Sverige Ab (Ruotsi). Lujabetong AB:hen kuuluu myös Lujabetong Fastighets AB –kiinteistöhallintayhtiö tytäryhtiönä.

Luja-yhtiöiden pääliiketoiminta-alueet ovat talonrakentaminen ja betoniteollisuus. Talonrakentaminen on keskittynyt Lujatalo Oy:hyn ja Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy:hyn (22.8.2013 asti). Betoniteollisuus on keskittynyt Lujabetoni-alakonserniin.

Luja-yhtiöihin kuuluu lisäksi lähipiiriyhtiönä Fescon Oy (sisaryhtiö). Vaikka Fescon ei juridisesti kuulu konserniin, toimii se yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUONNA 2013

Lujatalo-konsernin (ei sisällä Fesconia) liikevaihto kasvoi 5,1 % edellisestä vuodesta ja oli
456,1 miljoonaa euroa (433,9 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa) eli 3,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Konsernin kirjanpidollinen tulos oli 10,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,6 miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 17,1 % (13,8 %) ja omavaraisuusaste 43,6 % (36,7 %).

Konsernin korollinen vieras pääoma laski 39,8 miljoonasta eurosta 26,7 miljoonaan euroon vuonna 2013. Myynnissä olevaan valmiiseen asuntokantaan oli sitoutunut vuoden 2013 lopussa yhteensä 13,9 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa) velattomin myyntihinnoin laskettuna. Konsernin maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä.

Lujatalo – vastavirtaan haastavassa markkinatilanteessa
Lujatalon vuosi 2013 oli kaikilta osiltaan positiivinen ja hyvää tulosta tehtiin sitoutumalla tiukasti Palveluista Ratkaisuihin –strategian toteuttamiseen. Myös muut kuin taloudelliset mittarit osoittavat oikeaan suuntaan; työturvallisuus, henkilöstön tyytyväisyys ja maine kehittyivät hyvään suuntaan. Lujatalon tulos ylitti asetetut tavoitteet. Liikevaihto oli 331,7 miljoonaa euroa (312,7 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentamisen liikevaihto oli 126,2 miljoonaa euroa (83,8 miljoonaa euroa) eli 41 % koko Lujatalon liikevaihdosta. Perustajaurakoituja Lujakoteja myytiin 363 (193) kappaletta. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli vuoden vaihteessa 57 (71) kappaletta. Asuntomyynnin merkittävä kasvu johtui pääosin yhteistyöstä erilaisten asuntorahastojen kanssa. Työmaitten johtamisen kolme tärkeintä painopistettä: aikataulu-, laatu- ja kustannusohjaus, tuottivat jälleen tulosta. Hyvä ennakkosuunnittelu ja osallistuva johtaminen varmistivat suorituskykyisen tuotannon. Lujatalon vuoden 2013 investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista.

Lujabetoni – rohkeasti uudistaen ja kehittäen
Lujabetonin liikevaihto oli 129,4 miljoonaa euroa (125,6 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvusta huolimatta Lujabetonin kannattavuus oli asetettuja tavoitteita huonompi Suomen tuloksen jäädessä selvästi tavoitetasostaan. Lujabetong AB:n tulos oli hyvä ja Prefabmästarna Sverige AB:n tulos suhdanteeseen nähden kohtuullinen. Venäjän valmisbetonitoiminta jatkoi kasvuaan, vaikkakin OOO Lujabeton jäi vielä lievästi tappiolle.

Lujabetonilla investoitiin vuonna 2013 uusiin tehtaisiin sekä tehtiin korvausinvestointeja. Nokialle rakennettiin valmisbetonitehdas, jonka myötä taataan betonitoimitukset vilkkaalle Pirkanmaan talousalueelle. Merkittävä tehdaskauppa tehtiin Kärsämäeltä, josta Lujabetoni osti 18.000 m² tehdaskiinteistön elementtiliiketoiminnan laajennusta varten. Tehtaaseen siirretään osa Haapajärven tehtaan tuotannosta ja Kärsämäen tehdas käynnistetään syksyllä 2014. Loimaan tehtaalla laajennettiin seinäelementtituotantoa vuoden 2013 lopulla, mikä kaksinkertaisti tehtaan kapasiteetin. Lisäksi Taavetin tehtaalle investoitiin systemaattisen kehitysohjelman osana uusi betoninvalukone ja valmisteltiin tehtaan raudoittamorakennuksen laajennusta.

Investointipäätöksiä tehtiin edellistä vuotta enemmän. Betoniteollisuuden kokonaisinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa.

Fescon säilytti asemansa vaikeassa markkinassa
Rakentamisen yleinen hiipuminen vaikutti Fesconin tuotteiden myyntiin ja markkinat hiljenivät erityisesti perustuotteissa, betoneissa ja muurauslaasteissa. Korjausrakentamisessa käytettävät tuotteet myivät kuitenkin hyvin ja Fescon sai kasvua uusissa tuoteryhmissä kuten lattiapinnoitteissa ja hiekkatuotteissa. Vaikka Fesconin liikevaihto supistui 16,9 miljoonaan euroon (18,4 miljoonaa euroa), päästiin toiminnan tehostamisen avulla hyvään tulokseen. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Fesconin vuoden 2013 investoinnit olivat lähes 0,6 miljoonaa euroa. Investointien pääkohteita olivat Hausjärven ja Haukiputaan tehtaiden korvausinvestoinnit sekä työmaakaluston lisäys.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön yhteensä 15,0 henkilötyövuotta.

Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2013 edelleen strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminta painottui toimintajärjestelmien sekä entistä asukaskeskeisempien asumisen ratkaisujen kehitystyöhön loppuasiakkaita osallistamalla. Vuoden aikana panostettiin merkittävästi myös tietojärjestelmien uudistukseen. Kehitystoiminnan laajuus oli noin 4,0 henkilötyövuotta kasvaen hieman edellisvuodesta.

Lujabetoni on panostanut voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaansa jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2013 suurin kehityspanos käytettiin heinäkuussa voimaan tulleen lain vaatimien CE-merkintöjen aikaansaamiseen Lujabetonin tuotteille. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus oli noin 6,0 henkilötyövuotta ja se pysyi edellisen vuoden tasolla.

Fescon toi tuotekehityksen tuloksena markkinoille useita uusia ratkaisuja muun muassa ponttiharkkomuuraukseen, linjasaneeraukseen ja sillankorjauksen ruisku- ja valubetonointiin. Kehitystyön laajuus pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 5,0 henkilötyövuotta.

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia