X
Julkaistu: 04.03.2010

Tilinpäätöstiedote, Luja panosti tulevaisuuden kilpailukykyyn

Suhdanne verotti Lujan tulosta, mutta yhtiössä panostettiin voimakkaasti tulevaisuuden kilpailukykyyn. Investoinnit säilyivät lähes edellisvuoden tasolla, samoin kehitystoiminta oli erittäin vilkasta. Rahoitusasemia parannettiin vähentämällä korollisia velkoja 21,9 miljoonaa euroa. Omavaraisuus nousi 36,8 prosenttiin.

Toimintaympäristö

Voimakkaan suhdanteen heikkenemisen seuraukset näkyivät erityisesti vuonna 2009. Viennin romahtamisen myötä rakennusinvestoinnit vähenivät puolentoista vuoden aikana noin 30 %. Alkuvuodesta pankkikriisin aallot olivat vielä voimakkaat. Tämän seurauksena asuntokauppa oli hiljaista kesään saakka, minkä jälkeen se alkoi elpyä. Loppuvuodesta kauppa kävi jo normaalisti. Kun uusia aloituksia oli vähän, pieneni myymättömien valmiiden asuntojen varasto nopeasti ja oli vuoden lopulla jo normaalin kokoinen tai jopa pienempi. Myös elvytystoimien vaikutus asuntorakentamiseen oli merkittävä.

Valtiovalta vauhditti korjausrakentamista suhdanneavustuksin, mikä lisäsi hankkeiden määrää loppuvuonna. Korjausrakentaminen kasvoikin hieman, kun taas toimitilarakentamisessa tapahtui voimakas lasku. Kokonaisuutena rakentamisen määrän lasku vaikutti rakentajien työkantoja vähentävästi, mutta koska samaan aikaan poistui markkinoilta toimijoita, jäi rakennusliikkeiden liikevaihdon lasku 10–20 %:n tasolle. Vuoden loppupuolella suhdannelasku pysähtyi ja pieni nousukin alkoi.

Liikevaihto ja tulos

Suhdannetaantuma näkyi selvästi Lujatalo-konsernin (Lujatalo Oy ja Lujabetoni Oy) liikevaihdossa, joka laski edelliseen vuoteen verrattuna 18 % ja oli 325,6 miljoonaa euroa (399,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (24,4 milj. euroa) eli 0,5 % liikevaihdosta (6,1 %). Vaikka tulos jäi heikoksi eikä tavoitteisiin päästy, Lujalla panostettiin vuonna 2009 monin tavoin tulevaisuuden kilpailukykyyn. Konsernin rahoitusasema vahvistui vuoden aikana olennaisesti. Vaihto-omaisuusvaraston sulamisen sekä hyvän tilauskannan johdosta konsernin omavaraisuusaste nousi 36,8 prosenttiin (32,7 %). Korollinen vieras pääoma väheni 45, 8 miljoonaan euroon (67,7 M€) ja maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.

Lujatalo vahvisti asemiaan korjausrakentajana

Lujatalon liikevaihto laski 13,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 230,3 miljoonaa euroa (265,1 M€). Tulos oli positiivinen, mutta ei vielä tyydyttävä. Vuosien järjestelmällinen työ ja strategia korjausrakentamisen osuuden kasvattamiseksi kantoi hedelmää, ja Lujatalo pystyi vuonna 2009 kasvattamaan korjausrakentamisen liikevaihtonsa 105,4 miljoonaan euroon eli 45,8 prosenttiin liikevaihdostaan (28 %). Yhtiö kasvoi näin merkittäväksi alan korjausrakentajaksi.

Lujatalo piti myös asuntorakentamisen määränsä lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2009 asuntoja valmistui 1 239 kappaletta (1 262 kappaletta), joista 736 oli peruskorjauksia ja 151 perustajaurakoituja Lujakoteja. Lujakoteja myytiin vuoden aikana yhteensä 157 kpl (187 kpl).Vuoden vaihteessa myymättömien valmiiden Lujakotien määrä oli 80 kpl (130 kpl).

Lujabetoni kärsi suhdanteesta

Lujabetonin vuoden 2009 liikevaihto oli 99,8 miljoonaa euroa (146,4 miljoonaa euroa), laskua oli 31,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos ei yltänyt tavoitteisiin. Tavoitetasossa oli huomioitu hiljainen taloussuhdanne, mutta rakentamisen pudotuksen jyrkkyyttä ja toimialan hintatason huononemisen nopeutta ei osattu ennakoida. Venäjän kehitys oli pettymys etenkin betonin hintatason ja kannattavuuden osalta, mutta Lujabetonin Ruotsin toiminta saatiin hyvälle kasvu-uralle.

Lujabetonissa panostettiin vuoden 2009 aikana kehitystyöhön 7 henkilötyövuoden verran ja tätä kautta rakennettiin tulevaisuuden kilpailukykyä. Myös Lujabetonin suorittamat investoinnit tähtäsivät kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Fesconin tuotekehityslinja puri

Fescon Oy ylsi hyvään tulokseen vuonna 2009 ja liikevaihto pysyi lähes ennallaan 13,8 miljoonassa eurossa (13,8 M€). Perustuotteiden myynti väheni markkinoiden yleisen kehityksen mukaisesti, mutta linjasaneerauksissa käytettävien tasoite- ja laatoitustuotteiden myynti kasvoi selvästi. Fesconin muutaman vuoden takainen päätös lähteä kehittämään korjausrakentamisessa tarvittavia tuotteita, puri nyt hyvin suhdannetaantumassa, jossa korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan. Kehitystyöhön Fescon käytti edellisvuoden verran eli 5 henkilötyövuotta.

Lujapalvelut Oy onnistui strategiassaan

Lujapalvelujen liikevaihto vuonna 2009 oli 17,6 miljoonaa euroa (15,6 M€). Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 12,6 %. Lujapalvelut onnistui strategiansa toteutuksessa hyvin ja teki vaikeasta suhdanne-taantumasta huolimatta tyydyttävän tuloksen. Tiukentunut taloustilanne sai asiakasyritykset etsimään mahdollisuuksia vähentää kiinteitä kustannuksiaan ja lisäsi kilpailutuksia sekä paineita hinnanalennuksiin. Lujapalvelujen tyydyttävään tulokseen vaikutti sekä toiminnan tehostaminen että entistä voimakkaampi panostus asiakastyöhön. Näiden asioiden kehittämistä edesauttoi henkilöstön sitouttaminen strategiaan sekä henkilöstön pysyvyys. Vuonna 2009 sekä omistaja- että käyttäjäpalvelut onnistuivat saavuttamaan niille asetetut tavoitteet.

Investoinnit lähes edellisen vuoden tasolla

Luja-yhtiöt investoivat vuonna 2009 yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa): Lujabetoni 8,1 milj. euroa, Lujatalo 0,3 milj. euroa, Fescon 0,9 milj. euroa ja Lujapalvelut 0,3 milj. euroa. Merkittävää on, että investointien määrä laski vain hiukan edellisen, hyvän vuoden investoinneista. Lujabetonin vahvaa rahoitusasemaa kuvaa se, että yhtiön investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Lujabetoni pystytti Espooseen uuden nykyaikaisen mobiilivalmisbetonitehtaan. Ruotsin tytäryhtiö Lujabetong AB osti Nettobetong AB:n liiketoiminnan vuoden 2009 lopussa. Kauppaan kuului valmisbetonitehdas Tukholmassa sekä noin 20 betonin kuljetus- ja pumppausautoa. Lisäksi Lujabetoni investoi muun muassa Luja-moduli-valmistusteknologiaan ja toimitilojen parantamiseen. Lujatalon investoinnit koostuivat lähinnä työmaiden ja toimitilojen käyttöomaisuushankinnoista sekä tietojärjestelmiin tehdyistä investoinneista. Fesconin investointien pääkohteita olivat Hausjärven tehtaan uusi hiekankuivain ja tuotannon korvausinvestoinnit.

Kehitystyöllä tulevaisuuden kilpailukykyä

Suhdannetaantumasta huolimatta kehitystyöhön panostettiin Luja-yhtiöissä lähes edellisvuoden verran, yhteensä 17 henkilötyövuotta (19). Luvut ovat Lujan historian suurimpia. Kehitystyön avulla haluttiin taloustaantumassa vahvistaa yrityksen kilpailukykyä tulevia aikoja silmällä pitäen.

Lujabetoni toi markkinoille ennätykselliset viisi merkittävää uutuustuotetta, joiden avulla turvataan lähivuosien myyntiä: hormielementti, hissikuiluelementti, supermusta – julkisivuelementti värivaihtoehto, valmiiksi asennetut kerrostalot ja Luja-kivisydän-passiiviversio. Lisäksi tuotantoa ja sen prosesseja kehitettiin. Myös Fescon kehitti monta uutta tuotetta edellisvuosien malliin: pumpattava FLOW-tuoteperhe, ILL-saneeraus-, ja –saumauslaasti. Lujatalon kehitystoiminta painottui toimintajärjestelmien kehittämiseen. Laatusertifikaatin piiriin saatiin Lujatalon uudetkin alueet niin että sertifikaatista tuli valtakunnallinen. Työturvallisuusjärjestelmä otettiin myös työn alle ja se tullaan sertifioimaan vuoden 2010 aikana. Työmaa-auditointitoimintaa tehostettiin niin että auditoinnin piiriin kuuluu aina puolet käynnissä olevista työmaista.

Henkilöstön osalta pääpaino työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa

Vuonna 2009 Lujakaan ei voinut täysin välttyä lomautuksilta ja irtisanomisilta turvatakseen olemassaolonsa ja parantaakseen kilpailukykyään. Kuitenkin henkilöstön kokonaismäärä väheni suhteellisesti vähemmän kuin liikevaihto ja oli 1923 henkilöä (2100). Henkilöstön koulutuksessa pääpaino oli työhyvinvoinnissa, esimiestyössä ja työturvallisuudessa. Työtapaturmalukuja saatiin alenemaan Lujatalossa 30 % ja Lujabetonilla 50 % edellisvuodesta järjestelmällisen turvallisuustyön johdosta. Lujan sosiaalinen yritysvastuuraportti löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme www.luja.fi/yritysvastuu.

Konsernirakenne

Lujatalo Oy on konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Kuopio. Lujatalo Oy omistaa Lujabetonin Oy:n osakekannan. Lujabetoni-alakonserni muodostuu emoyhtiö Lujabetoni Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä Lujabetong AB:stä (ent. L Betong AB, Ruotsi), OOO Lujabeton:sta (Venäjä) ja Reikäbetoni Oy:stä. Lujabetoni omistaa myös osakkuuden MH-betoni Oy:stä, Scandinavian Cement Oy:stä ja vuonna 2009 perustetusta Northern Cement Oy:stä. Lujabeton AB:hen kuuluu myös vuoden 2009 aikana perustettu Lujabetong Fastighets AB –kiinteistöhallintayhtiö tytäryhtiönä.

Luja-yhtiöihin kuuluvat lisäksi ”lähipiiriyhtiöinä” sisaryhtiö Fescon Oy sekä vuonna 2005 perustettu osakkuusyhtiö Lujapalvelut Oy. Vaikka ne eivät juridiseen konserniin kuulukaan, toimivat ne yhteisen Luja-brändin alla ja monia toimintoja hoidetaan yhteisesti. Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 357,0 miljoonaa euroa (428,8 milj. euroa).

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Lujatalo Oy osti 22.2.2010 tehdyllä yrityskaupalla 50,5 % Lahden talousalueella toimivan Salpausselän Rakentajat Oy:n koko osakekannasta ja myi samassa yhteydessä Lujatalo Oy:n Lahden toimipisteen liiketoiminnan Salpausselän Rakentajat Oy:lle. Yritysjärjestelyiden jälkeen Lujatalo Oy omistaa 56,0 % Salpausselän Rakentajat Oy:stä ja yritys toimii jatkossa nimellä Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy.

Lujan tulevaisuudennäkymät

Uudisrakentamisen pohjataso on saavutettu Suomessa. Talonrakentamisen volyymi on vakiintumassa nykyiselle tasolleen. Nopean pudotuksen jakso on jo takana ja markkinoiden arvioidaan piristyvän hieman vuodesta 2009. Merkittävästä piristymisestä ei todennäköisesti kuitenkaan ole kyse. Lujabetonin toiminta-alueilla Pietarin ja Tukholman markkinat toipuvat todennäköisesti nopeammin kuin Suomen markkinat.

Konsernin parantunut kilpailukyky antaa valoisat näkymät tulevaan vakaampaan talonrakentamisen markkinaan. Tästä esimerkkinä betonituotteiden hintataso, joka on kääntynyt nousuun alkuvuoden 2010 aikana. Konsernin liikevaihdon sekä tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2009 tasolta.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, puh. 044 5852 600

Lujatalon toimitusjohtaja Tapio Pitkänen, puh. 044 5852 200

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo, puh. 044 5852 305

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, puh. 050 3077 413

Lujapalvelujen toimitusjohtaja Johan Mild, puh. 040 301 3004

Julkaistu: 26.06.2024

Lujabetonin ja YBT:n omistama betonielementtiyritys Prefabmästarna Sverige AB on tehnyt merkittävän yrityskaupan – Laajentaa kapasiteettiaan tulevia Pohjois-Ruotsin teollisuushankkeita varten

Vihreän siirtymän teollisuusinvestointien myötä Prefabmästarna Sverige AB näkee betonielementtimarkkinoiden kasvavan Pohjois-Ruotsissa. Vastatakseen kasvaviin tarpeisiin yritys on jatkuvasti kehittänyt olemassa olevaa elementtiliiketoimintaansa Öjebynissä ja vahvistaakseen edelleen asemaansa yhtiö on hankkinut 100 % Norsjö Betong AB:n osakkeista yrityskaupalla 25.6.2024. Prefabmästarna Sverigen liikevaihto oli noin 26 M€ vuonna 2023 ja Norsjö Betongin liikevaihto noin 6 M€.

Lue lisää
Lisää uutisia